Generalforsamling
Tidspunkt
04.02.2020 kl. 19.00 - 04.02.2020 kl. 22.00
Sted
Haslev Bibliotek "Novelle" (lokale2
Beskrivelse

 

 
Kære medlem, 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Haslev Svømmeklub

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00  
i Haslev Biblioteks mødelokale 2 (Novellen) – Der er indgang via kælderindgangen.

Dagsorden:

1.1. Valg af dirigent
1.2. Valg af referent.
1.3. Valg af 2 stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelsen stiller forslag om ændring af svømmeklubbens ledelsesmæssige struktur - herunder ændringer af vedtægter og bestyrelsens sammensætning. Se forslaget til vedtægtsændring her!   Læs de nuværende vedtægter her!
5. Fremlæggelse af budget.
6. Valg af medlemmer til bestyrelse og 2 suppleanter
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Formand og 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2020.
Formand (Skal vælges direkte),   Jesper Kongstad (Er villig til genvalg)
Bestyrelsesmedlemmer                Susanne Schultz (Er villig til genvalg)
                                                     Anette Melgaard (Fratræder)
                                                     Claus E. Sørensen (Fratræder)
Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i 2020.
 
Hvert år til generalforsamlingen vælges for en 1-årig periode 2 suppleanter for bestyrelsen.
Suppleanter                                  2 valgbare personer. 
7. Valg af revisorer og revisorsuppleant.
Hvert år til generalforsamlingen vælges der for en 1-årig periode 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Eventuelt.
 
Af hensyn til forplejning vil det være en stor hjælp, hvis I tilmelder jer under Event på hjemmesiden - Klubben vil være vært ved et let traktement.
 
På bestyrelsen vegne
 
Jesper Kongstad 
formand@haslevsvoemmekllub.dk
20102789 
Haslev Svømmeklub