Instruktørhåndbog 

Denne instruktørhåndbog indeholder mange af de oplysninger, som du har brug for i det daglige. Den er sat op som et alfabetisk opslagsværk, som nemt kan udskrives fra hjemmesiden og opbevares sammen med holdlister og andre papirer, som du bruger i instruktørarbejdet. Den vil blive opdateret løbende efterhånden som vi får nye input fra instruktørerne. Du er derfor altid velkommen til at henvende dig til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål, der ikke er berørt her.

Beklædning
Alle klubbens instruktører får udleveret shorts og T-shirt med klubbens logo, og det forventes, at du bruger denne beklædning, når du optræder som instruktør i hallen. Når T-shirten er falmet eller slidt op, kan du får en ny ved henvendelse til en fra bestyrelsen.

Bestyrelsen
Se bestyrelsens medlemmer på http://www.haslevsvoemmeklub.dk/ under menupunktet OM KLUBBE -> BESTYRELSEN.

Email-etikette
Flere og flere informationer mellem bestyrelse, udvalg, instruktører og medlemmer kommer via e-mails. Husk derfor nedenstående regler for god opførsel når du sender e-mails:

- Brug emnefeltet aktivt. Skriv hvad e-mailen handler om - især når du besvarer eller videresender gamle e-mails.
- Overvej om det er vigtigt/nødvendigt at svare alle.
- Hvis e-mailen kun er til orientering til nogle af modtagerne skal disse stå i CC feltet.
- Brug BCC-feltet, hvis ikke modtagerne skal se hinandens e-mail-adresser.
- Filer bør kun vedhæftes, hvis de har med emnet at gøre.
- Når man besvarer en e-mail bør man bestræbe sig på “Re:” i starten af overskriften.
- Når man besvarer en e-mail bør man undlade at gensende de evt. vedhæftede filer.
- Undgå vedhæftede filer ved korte beskeder - Indsæt evt. et hyperlink eller henvis eventuelt til et sted, hvor dokumentet kan hentes (fx opslagstavlen i hallen).
Forældrebrev
Bestyrelsens velkomstbrev til forældrene kan hentes her.

Forsikringer

Gennem DGI’s kollektive forsikringsordning er personer, der udfører arbejde for Haslev Svømmeklub dækket af følgende forsikringer:
- Arbejdsskadeforsikring
- Ansvarsforsikring
- Idrætsrejseforsikring
- Retshjælpsforsikring

Hjælpeinstruktør
Hjælpeinstruktør sættes på efter behov. Hjælpeinstruktører må ikke vikariere for instruktøren uden at aftale det med bestyrelsen. Det er af stor betydning for hjælpeinstruktørens fremtidige karriere i svømmeklubben, at de bliver involveret i undervisningen, og således forhåbentlig inspireret til at gå på kursus og hermed dygtiggøre sig for senere at blive instruktør i vores svømmeklub.

Dygtige instruktører kommer ikke pr. automatik ud af ingenting. Vi skal alle være med til at fremme processen omkring de kommende instruktørers motivation og virkelyst.

Vi beder dig derfor om at aktivere din hjælpeinstruktør mest muligt. Dette kan du gøre ved, at din hjælpeinstruktør er informeret om, hvad du forventer af vedkommende.

Du kan f. eks. Give en kort instruktion om, hvad næste lektion indeholder – gerne skriftligt og herved får du mulighed for at overlade en mindre del af instruktionen til hjælpeinstruktøren med mulighed for efterfølgende feedback.

Her er nogle eksempler på opgaver, din hjælpeinstruktør kunne udføre:

- Opvarmning før den egentlige undervisning
- Overtage dele af undervisningen afhængigt af niveau
- Hjælpe små elever med tilpasning af vinger – bælter – svømmefødder
- Vise øvelser f.eks. spring m.v.
- Træning med enkelte med særlige behov
- Forberede en del af en undervisning, som I kan udføre sammen
- Tilsyn med orden og sikkerhed
- Sørge for fremtagning og oprydning af rekvisitter

Holdbeskrivelser
Holdbeskrivelserne angiver forudsætningerne for at svømme på det enkelte hold samt de enkelte svømmeholds indhold og mål. Holdbeskrivelserne danner grundlag for undervisningen på holdet. Se på hjemmesiden under menupunktet Holdbeskrivelser.

Holdliste
Du kan selv udskrive holdlisten fra hjemmesiden, når du logger dig på. Når en ny svømmer bliver tilmeldt dit hold, får du en e-mail og du kan udskrive en ny liste.

Klublokale
Se på hjemmesiden under menupunktet Svømmehallen

Kursus
Haslev Svømmeklub dækker dine udgifter i forbindelse med svømmeunionens og DGI's kurser. Se kursustilbudene på http://www.svoem.org/ og http://www.dgi.dk/. Henvend dig til den kursusansvarlige i bestyrelsen, hvis du har ønsker om at komme på kursus.

Kørepenge
Ved kørsel i Haslev Svømmeklubs regi kan du få kørepenge. Ved kørsel i egen bil tilstræbes samkørsel og dækning af kørselsudgifter gives efter statens mindste takst. Skriv antal kørte km  på lønskemaet, som  findes i papirudgave over postbakkerne i rengøringsrummet eller i en elektronisk udgave, som kan hentes på hjemmesiden

Lønskema
Benyttes til 2 formål, dels til registrering af antallet af undervisningstimer, som (hjælpe)instruktøren har haft, dels til registrering af antal km, som er kørt i Haslev Svømmeklubs regi. Det kan være af forældre til stævner, instruktører til kursus etc. Lønskemaet findes i papirudgave over postbakkerne i rengøringsrummet eller i en elektronisk udgave, som kan hentes på hjemmesiden. Afregningsskemaet lægges i Haslev Svømmeklubs hvide postkasse.
 
Næste sæson
Du kan hente en seddel i PDF format her og i WORD format her, hvor du kan anbefale svømmehold til næste sæson.

Nye svømmere
Et hold kan normalt have op til 12 svømmere. Har du plads på holdet og kan svømmeren opfylde forudsætningerne for at svømme på holdet kan du optage nye svømmere. De kommer automatisk på holdlisten når der er betalt kontingent.

Oprydning
Efter endt undervisning skal du sørge for at svømmeredskaberne er bragt på plads og redskabsrummet og reoler er afleveret i forventet stand. Whiteboard-tavler aftøres. Ved brug af klublokaler, skal der selvfølgelig også ryddes op, tørres borde af og evt. fejes.

Postkasse
Haslev Svømmeklubs postkasse findes i rengøringsrummet på gangen. I samme lokale har den enkelte instruktør sin egen postbakke. På gangen har klubben sin egen opslagstavle.

Pædofili-politik
Lovgivningen kræver at foreninger indhenter børneattester ved nyansættelser af instruktører og andre med lederansvar overfor børn og unge under 15 år. På den baggrund har Haslev Svømmeklub vedtaget en pædofili-politik, som kan ses i sin helhed på hjemmesiden under menupunktet For instruktører.

Sikkerhed
Haslev Svømmeklub prioriterer sikkerheden højt, hvorfor vi forventer, at du i det kalenderår du fungerer som  instruktør tager enten bassinlivredderprøve eller underviserprøve. Se på hjemmesiden, hvornår der er undervisning i førstehjælp og aflæggelse af prøver

Svømmeprøver og diplomer
På oversigten over holdbeskrivelser kan du se hvilke beviser, der kan uddeles i tilknytning til holdet. Diplomerne kan findes i tekøkkenet ved billetsalget eller downloades fra hjemmesiden. Der er også skemaer til afkrydsning når dine svømmere er ved at tage prøverne.

Sæsonprogram
Se halplanen på hjemmesiden http://www.haslevsvoemmeklub.dk/ og se sæsonprogram under menuen SVØMMESKOLE/TILMELDING -> SÆSON PROGRAM

Utilpassede børn og unge
Vi kan komme i situationer hvor vi ikke kan magte at have en elev på et hold. I disse tilfælde tager vi følgende plan i anvendelse:
1. Instruktøren erkender et problem med en ”utilpasset” svømmer
2. Instruktøren tager kontakt til en af bestyrelsens repræsentanter for svømmeskolen. Der aftales en strategi for løsning af problemet.
3. Ved gentagne problemer tager instruktøren fornyet kontakt til den tidligere kontaktperson.
4. Bestyrelsens repræsentant aflægger besøg i svømmehallen for at iagttage den ”utilpassede” svømmer. Der aftales strategi og  tages kontakt til svømmer og forældre.
5. Ved fortsatte problemer bortvises svømmeren på foranledning af bestyrelsens repræsentant

Vikar
Aftal med nogle stykker fra instruktørlisten, som  du kan henvende dig til i tilfælde af vikarbehov. Lav aftalen, inden det bliver nødvendigt at bruge vikar. Det er den enkelte instruktør, der finder en vikar efter behov. Hjælpeinstruktøren må ikke vikariere for instruktøren uden særlig aftale med bestyrelsen.
-
je240422
 

-Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram